INFO KANAGAWA いんふぉ かながわINFO KANAGAWA いんふぉ かながわ

Naghahatid ng mga makakatulong na impormasyon 2-3 beses saloob ng buwan.

Makakatanggap ng impormasyong naka-salin sa iba`t-ibang wika sa pamamagitan ng pagtanggap ng Email mula sa cellphone (Smartphone) o Kompyuter. Nagpapadala ng impormasyon sa “Yasashii-Nihongo”(Wikang Hapong madaling maintindihan), Intsik, Espanyol, Portuges, Tagalog, Ingles, Vietnamese at Nepali.

Pamamaraan ng parehistro

Sulatan ang registration form upang magparehistro

Maaari din magpa-rehistro gamit ang “QR code”
http://www.kifjp.org/info_kanagawa_smart.html( Smart Phone / PC )
http://www.kifjp.org/info_kanagawa_mobile.html( Mobile Phone )

Patalaan (Rehistro)
Email
Wika Nihonggo na madaling maintindihan  Intsik  Espanyol  Portuges  Tagalog  Ingles  Vietnamese  Nepali
Papaano nalaman ang tungkol sa INFO KANAGAWA Nalaman mula sa Pamilya・Kaibigan  Website  フェイスブックを みた  Patalastas, Pulyeto  そのほか
Paghinto (Pagkansela)
Email

※Para sa mga subscribers na ang setting ay hindi tumatanggap ng hindi naka-rehistrong Email address mangyaring baguhin ito sa setting upang makatanggap ng Email mula sa Email address na “infot@kifjp.org” o domain na “@kifjp.org”. Kapag hindi nakatakda ang setting na ito, maaaring hindi makakatanggap ng Email mula sa INFO KANAGAWA.
※Kapag hindi nakatanggap ng Email na nagsasabing naisagawa ang takdang proseso makalipas ang 24 na oras mula pinindot ang pagpapa-rehistro o pag-kansela, maaring mali ang inyong inirehistrong Email address. Mangyaring ulitin na lamang ang pagrerehistro.
※Upang magdagdag ng iba pang wika, kinakailangang ikansela muna ang Email address na naka-rehistro at ipa-rehistro muli nang panibago. Kung hindi maisagawa nang maayos ang pagpapa-rehistro, mangyaring sumulat at makipag-ugnay sa “infot@kifjp.org” at i-request lamang ang wikang nais ninyo sa INFO KANAGAWA.

Panoorin upang malaman! INFO KANAGAWA

  • Kasaysayan ng mga dayuhan ng Kanagawa
    “Wala pang kakilala o kaibigan”

  • Kasaysayan ng mga dayuhan ng Kanagawa
    “Takot sa lindol”

  • Paraan ng pagpa-rehistro

Pwede i-download mula dito ang mga flyers at posters.