Gabay sa Iba't-ibang Wika sa Kanagawa

Sumusuporta sa Pamamagitan ng Wikang Tagalog!

Tagalog

Para sa konsultasyon, mangyaring tumawag o magpadala ng e-mail

Nilalaman:

 Upang maiwasan ang pagkalat ng  Covid-19, tumawag o magpadala ng mail kung may nais ikonsulta.

Telepono: 045-316-2770

e-mail:  kmlc@kifjp.org

Mangyaring tumawag muna kung nais magpunta sa aming opisina para sa konsultasyon.