Gabay sa Iba't-ibang Wika sa Kanagawa

Sumusuporta sa Pamamagitan ng Wikang Tagalog!

Tagalog

Magbabago ang araw ng konsultasyon mula sa Abril 1, 2022

Ang araw at wika ng pagkonsulta sa “Gabay sa Iba’t-ibang wika sa Kanagawa” ay magbabago mula Abril 1.
Tingnan ang website para sa detalye.
http://kifjp.org/kmlc/wp-content/uploads/2022/03/newschedule_tag20220328.pdf