Gabay sa Iba't-ibang Wika sa Kanagawa

Sumusuporta sa Pamamagitan ng Wikang Tagalog!

Tagalog

Form ng paunang medikal na pagsusuri para sa bakuna sa coronavirus

Sa pagsagot ng form, tingnan ang isinalin na bersyon.
Form ng paunang medikal na pagsusuri para sa bakuna sa coronavirus (mhlw.go.jp)

Paliwanag ukol sa mga Bakuna sa coronavirus
Gawa ng Pfizer (mhlw.go.jp)
Para sa Bakunang Gawa ng Moderna(mhlw.go.jp)