Gabay sa Iba't-ibang Wika sa Kanagawa

Sumusuporta sa Pamamagitan ng Wikang Tagalog!

Tagalog

Ang Sentrong Suporta sa Iba’t ibang Wika ng Kanagawa ay hindi bukas mula Disyembre 29 hanggang Enero 3.

Ang Sentrong Suporta sa Iba’t ibang Wika ng Kanagawa ay hindi bukas mula Disyembre 29 hanggang Enero 3.