Gabay sa Iba't-ibang Wika sa Kanagawa

Sumusuporta sa Pamamagitan ng Wikang Tagalog!

Tagalog

Ang opisina ng Gabay sa Iba’t-ibang wika sa Kanagawa ay sarado mula Disyembre 29 hanggang Enero 3.