ศูนย์หลากหลายภาษาคานากาวะ

สามารถติด ต่อสอบถามได้ 10ภาษาหรือภาษา ญี่ปุ่นง่ายๆ!

ภาษาไทย

ศูนย์ติดต่อสอบถาม วัคซีนเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (COVID-19)ระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ

หมายเลขโทรศัพท์:0120-761770 (โทรฟรี)
เปิดบริการ :วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ภาษาญี่ปุ่น ・อังกฤษ・จีน・เกาหลี・โปรตุเกส・สเปน:เวลา 9:00 ~ 21:00 น.
ภาษาไทย : เวลา 9:00 ~ 18:00 น.
ภาษาเวียดนาม : เวลา 10:00 ~ 19:00 น.

<ใบตรวจเบื้องต้นสำหรับวัคซีนโคโรน่าสายพันธ์ใหม่(COVID-19)>
※กรุณาดูคำแปล และกรอกข้อมูลตามใบตรวจภาษาญี่ปุ่น
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_tagengo.html