หลากหลายภาษาคานากาวะ

สามารถติด ต่อสอบถามได้ 10ภาษาหรือภาษา ญี่ปุ่นง่ายๆ!

ภาษาไทย

การปรึกษาเกี􏰀ยวกบั โรคติดเช􏰁ือไวรัสโคโรนาสายพนั ธุ์ใหม

สามารถโทรศพั ทม์ าปรึกษาไดใ้ นช่วงสิ􏰁นปีและปีใหม่ มีล่ามให้บริการอยู่ ขอใหท้ ่านแจง้ ทางโทรศพั ทด์ ว้ ยภาษาที􏰀ท่านพูดไดว้ า่ ตอ้ งการพูดดว้ ย “ภาษา〇〇”
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/covid19/thai_call.html

〇 ศูนยน์ ดั ตรวจสาํ หรับผูม้ ีไข้ ฯลฯ (ให้บริการ 9:00 ~ 21:00)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/covid19/thai_call.html#yoyaku
0570-048914
045-285-1015
จะทาํ การนดั ไปยงั สถานพยาบาลให้กบั ผทู้ ี􏰀มีไข้ มีอาการไอ เจ็บคอ

〇 สายด่วนสาํ หรับโรคติดเช􏰁ือไวรัสโคโรนาสายพนั ธุ์ใหม่ (ใหบ้ ริการตลอด 24 ชวั􏰀 โมง)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/covid19/thai_call.html#dial
0570-56774
045-285-0536
สามารถปรึกษาไดท้ ุกเรื􏰀องที􏰀เกี􏰀ยวกบั โรคติดเช􏰁ือไวรัสโคโรนาสายพนั ธุ์ใหม