Gabay sa Iba't-ibang Wika sa Kanagawa

Sumusuporta sa Pamamagitan ng Wikang Tagalog!

Tagalog

Tungkol sa pagbubukas ng opisina sa magkakasunod na piyesta opisyal.

Magbubukas ang opisina ng Gabay sa iba’t-ibang wika sa Kanagawa sa magkakasunod na araw na piyesta opisyal.
〇 Panahon: Mayo 3 (Lunes), Mayo 4 (Martes), Mayo 5 (Miyerkules) taong 2021.
〇 Oras: 9:00 hanggang 17:15 (pahinga sa tanghalian mula 12:00 hanggang 13:00)
〇 Wika: Inglis, Tagalog, Espanyol, Portuguese, Easy Japanese.

Gabay sa Iba’t-ibang wika sa Kanagawa
Telepono: 045-316-2770
URL:http://kifjp.org/kmlc/