Gabay sa Iba't-ibang Wika sa Kanagawa

Sumusuporta sa Pamamagitan ng Wikang Tagalog!

Tagalog

Paalala mula sa tanggapan ng “Gabay sa iba’t-ibang wika sa Kanagawa” tungkol sa pagtatapos ng taon at bagong taon

Ang tanggapan ng “Gabay sa iba’-ibang wika sa Kanagawa” ay magbubukas sa mga sumusunod na araw:

Wika: Inglis, Tagalog, Espanyol, Portuges, Nepali, at Yasashii nihongo

Araw:
Disyembre 29 (martes) 10:00~16:00
Disyembre 30 (miyerkules) 10:00~16:00
Enero 3 (linggo) 10:00~16:00

Kumonsulta sa pamamagitan ng telepono at email.
Telepono: 045-316-2770
E-mail: kmlc@kifjp.org
Hindi tatanggap ng pagbisita sa mga araw na ito.