Gabay sa Iba't-ibang Wika sa Kanagawa

Sumusuporta sa Pamamagitan ng Wikang Tagalog!

Tagalog

New Corona Vaccine Call Center  Ministry of Health, Labor and Welfare

Numero ng telepono: 0120-761770 (walang bayad)
Oras ng pagtanggap at Wika: araw-araw kahit Sabado, Linggo, at Pistang opisyal.
Wikang Hapon/ Ingles / Intsik / Koreano / Portuges / Espanyol: 9 a.m. hanggang 9 p.m.
Thai: 9 a.m. hanggang 6 p.m.
Biyetnames: 10 a.m. hanggang 7 p.m.

<Form ng paunang medikal na pagsusuri para sa bakuna sa coronavirus>
* Mangyaring punan ang nasa wikang hapon na Questionnaire at gawing sanggunian ang nakasalin na bersyon.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_tagengo.html