Gabay sa Iba't-ibang Wika sa Kanagawa

Sumusuporta sa Pamamagitan ng Wikang Tagalog!

Tagalog

Mga 5 eksena kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon

Eksena① Mga pagtitipong panlipunan sa pag-inom
Eksena② Pagkain at pag-inom ng maramihang tao sa mahabang oras
Eksena③ Pag-uusap nang walang maskara
Eksena④ Buhay sa pamayanan sa isang masikip na lugar
Eksena⑤ Lumilipat ng lokasyon
https://corona.go.jp/tl/toppage/pdf/tl.5situations.pdf