Gabay sa Iba't-ibang Wika sa Kanagawa

Sumusuporta sa Pamamagitan ng Wikang Tagalog!

Tagalog

Konsultasyon Ukol Sa COVID-19

Sa pagtatapos ng taon at bagong taon ay maaari pa ring kumunsulta sa pamamagitan ng telepono. May tagapagsaling-wika (interpreter). Mangyaring ipagbigay alam lamang ang lengguwaheng iyong naisasalita at (wikang 〇〇).
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/covid19/tg_call.html

〇 Sentro ng Pagpapareserba sa Medikal na Pagpapagamot para sa lagnat, atbp.
(9:00 ng umaga ~ 9:00 ng gabi ang tanggapan)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/covid19/tg_call.html#yoyaku
0570-048914
045-285-1015
熱や咳、喉の痛みがある人のために病院を予約してくれます。
〇Dayal na itinalaga para lamang sa bagong uring impeksyon ng Covid-19.
(Ang tanggapan ay 24 oras)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/covid19/tg_call.html#dial
0570-56774
045-285-0536
Kahit ano na ukol sa Covid-19 ay maaaring ikonsulta.