Gabay sa Iba't-ibang Wika sa Kanagawa

Sumusuporta sa Pamamagitan ng Wikang Tagalog!

Tagalog

Idineklara ang “State of Emergency (Kinkyu Jitai Sengen)” sa Tokyo, Prepektura ng Saitama, Prepektura ng Chiba at Prepektura ng Kanagawa

*Ang Kanagawa International Foundation ay lumikha nang mga pangungusap at isinalin na ginawang sanggunian ang artikulo sa balita ng NHK. Patuloy ang pagkalat ng virus ng COVID-19.
Ang gobyerno ng Japan ay nag-deklara ng “State of Emergency” na target ang Tokyo, Prepektura ng Saitama, Prepektura ng Chiba, at Prepektura ng Kanagawa.
Ang itinakdang panahon ay mula ika-8 ng Enero hanggang ika-7 ng Pebrero ng taong 2021.
Sa “State of Emergency”, ang mga residente ay lubusang pipigilan ang paglabas kung hindi naman kinakailangan lalo na pagkalipas ng alas 8 ng gabi, pinaikli ang oras ng negosyo hanggang alas 8 ng gabi para sa mga restawran at iba pa, ang pagbibigay nang mga inuming nakalalasing ay hinihiling na hanggang lamang alas 7 ng gabi.
Gayundin, kung hindi tumugon sa kahilingan nang walang makatuwirang dahilan, magbibigay nang mga tagubilin batay sa batas ukol sa espesyal na mga panukala, at ito ay isasapubliko.

 Tungkol naman sa mga pagdiriwang, bukod sa maximum nang mga tao o kapasidad, ay magtatakda nang mga kinakailangan tulad ng wala dapat pagkain at inumin, hihilingin na kung gaganap ng pagdiriwang ay ipatupad ang mga ito.
Tungkol naman sa pagpasok sa trabaho, hinahangad na mabawasan ng 70% ang mga magsisipasok na tao, at upang mabawasan ang pagkakataon ng pakikipag-ugnayan nang mga tao, isinusulong na maigi ang telework o rotation sa pagtatrabaho.

 Sa kabilang banda, ang tungkol naman sa paaralan ay hindi hinihingi ang pansamantalang pagsasara, hihiling lamang nang masusing mga hakbang sa pag-iwas sa impeksiyon ayon sa katayuan ng impeksiyon sa lugar.

 Tungkol naman sa mga pagsusulit para makapasok sa Unibersidad at mga pagsusulit para makapasok sa Senior High School, ang hakbang sa pag-iwas sa impeksiyon o kaya ang pagkakataon na kumuha ng karagdagang mga pagsusulit ay sisiguraduhin, isasagawa ng ayon sa kung ano ang mga nakaplano.

 Ang nursery school o kaya ang mga kapisanan pagkatapos ng klase nang mga bata ay bukas subalit alituntunin ang may masusing mga hakbang sa pag-iwas sa impeksiyon.

Sanggunian:
NHK World-Japan https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/tags/82/