बहुभाषी सहयोग केन्द्र खानागावा

दश भाषा र सजिलो जापानी भाषामा जानकारी लिन सकिन्छ

नेपाली

बहुभाषी सहयोग केन्द्र खानागावा, अप्रिल 29 तारिख र मेइ 3, 4, 5 तारिखमा बन्द रहनेछ।

बहुभाषी सहयोग केन्द्र खानागावा, अप्रिल 29 तारिख र मेइ 3, 4, 5 तारिखमा बन्द रहनेछ।